Author Archives: Mimi Reyneke

  • -

BOESMANLAND HAELGEWEER EN PISTOOLSKIET / 10 FEB 2018

Category : Uncategorized

HAELGEWEER EN PISTOOLSKIET

10 FEBRUARIE 2018

Ons eerste skiet van die jaar is Saterdag 10 Februarie 2018

Dit is ’n haelgeweer en pistool skiet

Matt Kom bied weer vir ons die kleiduiwe aan

Hy bring weer sy gewere , kleie en patrone saam jy kan net kom deelneem

Mense dit help nie jou pistool lê in die kluis nie en jy gebruik hom nie as jy aangeval word moet jy hom vinnig kan gebruik of hy is vir jou niks werd nie . Kom neem deel sodat jy jou pistool kan gewoond raak en selfvertroue met hom kan kry

Ons het ’n taktiese baan en ’n statiese baan (tyro)

Bring die vrouens saam dat hulle kan skiet dit kan net julle lewens red

Tyd 7:oo inskrywings

Plek skietbaan

Koste R150 vir haelgeweer en pistool en 2 hotdogs dit sluit haelpatrone in

As jy nog hael wil skiet is dit R100 per rondte

Jy moet net jou eie pistool patrone saambring of koop

Kom geniet die dag saam met ons die skiet is altyd lekker.

Kontak: Johann Strauss – 083 231 1872

Epos: platberg@hantam.co.za

 


  • -

  • -

CHASA PRAKTIESE TOETS OM AS TOEGEWYDE JAGTER TE KWALIFISEER / CHASA PRACTICAL TEST TO QUALIFY AS DEDICATED HUNTER

Category : Uncategorized

GEAGTE KAAPJAG LID,

CHASA PRAKTIESE TOETS OM AS TOEGEWYDE JAGTER TE KWALIFISEER

Neem kennis dat ’n CHASA Praktiese Skiet vir jaggewere gereël word vir Saterdag 3 Februarie 2018 om 08h00 op die Silhouette baan van WCSU. Die toetse is vir alle lede wat nog nie die toets gedoen of geslaag het nie of vir diegene wat graag hulle tellings wil verbeter.

Registrasie is R100.00.

Registreer asseblief vanaf 08h00. Dit is ’n formele Kaapjag geleentheid en deelname kan dus ook gebruik word vir verkryging en behoud vir status as toegewyde jagter. Registreer by die baan waar geskiet word. Bring u jaggeweer en ten minste 9 patrone.  Indien u nie met die 1ste poging sou slaag nie mag daar weer probeer word, bring dus ekstra patrone saam. NEEM ASB KENNIS DAT INDIEN U ‘N GELEENDE GEWEER GEBRUIK DIE EIENAAR VAN DAARDIE WAPEN IN WIE SE NAAM DIE LISENSIE IS TEENWOORDIG MOET WEES OP DIE BAAN WAAR U SKIET.

Vir enige navrae aangaande die toets het skakel gerus vir Bakkies by 083 3019070 of

e-pos bakkies52@gmail.com

Jagtersgroete,

Namens die bestuur van Sentraal Tak

Neem asb kennis dat geen plakkies of kaalvoete toegelaat vir die skuts nie en die spoedbeperking vir voertuie op die terrein 30km/u is.

oooOOOooo

DEAR CAPE HUNT MEMBER,

CHASA PRACTICAL TEST TO QUALIFY AS DEDICATED HUNTER

Kindly note that a CHASA  practical shoot for hunting rifles are being arranged for Sat 3 February 2018 at 08h00 on the Silhouette range of WCSU. These tests are for everybody that has not done or passed the test, or for those who would like to improve their current scores. Registration fee is R100.00.

Please register from 08:00. It is a formal Cape Hunt event and participation therefore also counts towards obtaining and maintaining the status as dedicated hunter.

Register at the range. Bring your hunting rifle and at least 9 cartridges. PLEASE TAKE NOTE THAT IF YOU ARE USING A BORROWED RIFLE THE LICENSED OWNER OF THAT WEAPON MUST BE PRESENT AT THE RANGE WHERE YOU ARE SHOOTING.

You may however try again if not successful the first time, it is thus advised to bring enough

cartridges. In case of any uncertainties regarding the test please contact Bakkies at

083 3019070 or e-mail bakkies52@gmail.com

Hunter’s greetings,

On behalf of the management of Central Branch

Please note that no sandals or barefeet will be allowed for participants and the speed limit on the premisses for vehicles are 30km/h.


  • -

HERLAAI KURSUS 2018 RELOADING COURSE

Category : Uncategorized

HERLAAI KURSUS  2018 RELOADING COURSE

Geagte Kaapjag Lid,

HERLAAI KURSUS 17 Februarie 2018

Sentraal Tak reël  ’n herlaai kursus vir jaggeweer patrone op Saterdag 17 Februarie by die Kaapjag Kantoor, Graanendal  Sentrum, Durbanville.  Die kursus word deur Jack Nel aangebied.  Beide Afrikaans en Engels word gebruik.  Die kursus is dus toeganklik vir mense van beide taalgroepe.

Registreer teen 08h00.  Die kursus duur heeldag en sal ongeveer om 16h30 klaarmaak.

Die volgende onderwerpe word aangespreek:

·         Werking van gewere en patrone.

·         Karakteristieke van patrone.

·         Keuse van komponente vir patrone.

·         Keuse van self-laai toerusting.

·         Voorbereiding van patroon doppies.

·         Die herlaai proses.

·         Bepaling van die hoeveelheid dryfmiddel.

·         Bepaling van die patroon lengte.

·         Patroon ontwikkeling en toetse.

Ná hierdie kursus behoort die kursusganger oor die basiese kennis te beskik om met vertroue te begin om self patrone vir sy geweer te laai.  Die kursus dek ook die tersaaklike tegnieke, wat uit die aard van die saak ingeoefen moet word om vaardigheid te ontwikkel.  Die kursusganger ontvang ‘n handleiding wat vir toekomstige verwysing gebruik kan word.  Die handleiding is in Afrikaans of Engels beskikbaar.

Geen verversings of etes word voorsien nie.

Die koste van die kursus is R300 vir Kaapjag lede en R350 vir nie-lede per kursusganger.

Skryf in vir die kursus deur ‘n epos te stuur aan Jack by hcn@xsinet.co.za.

·         Dui duidelik aan dat dit ‘n inskrywing vir die kursus is.

·         Sluit u voorletters en van, Kaapjag  lidnommer en ‘n kontak nommer in.

·         Dui asseblief aan of u die handleiding in Afrikaans of Engels verkies.

·         Heg asseblief bewys van betaling van die inskrywingsfooi aan.

Betalings kan gemaak word aan Kaapjag Sentraal – Spaarrekening – Standard Bank – Rekening nr 654192693 – Takkode 050410.  Gebruik die kode HL118 as verwysing.  Moet asseblief nie kontant inbetalings maak sonder om die nodige transaksie fooi by te sit nie.

Die inskrywing fooi is ongelukkig nie terugbetaalbaar nie, behalwe as die kursus gekanselleer word weens gebrek aan belangstelling of onvoorsiene omstandighede.

Bring ‘n notaboek en pen saam.

Rig asseblief navrae aan Jack Nel by 083 544 5686.

Ons sien uit daarna om u by die kursus te sien.

Jagtersgroete,

Bestuur van Sentraal Tak

 

Dear Cape Hunt Member

RELOADING COURSE 17 February 2018

Central Branch is arranging a reloading course for hunting rifle cartridges on Saturday 17 February at the Cape Hunt Office, Graanendal Centre, Durbanville.  The course is presented by Jack Nel.  Both English an Afrikaans are used.  The course is therefore accessible to speakers of both languages.

Register by 08h00.  The course takes all day  and should finish by about 16h30.

The following subjects are addressed:

·         Functioning of rifles and cartridges.

·         Characteristics of cartridges.

·         Selection of components for cartridges.

·         Selection of reloading equipment.

·         Preparation of cartridge cases.

·         The reloading process.

·         Determination of the quantity of propellant.

·         Determination of the cartridge length.

·         Cartridge development and tests.

After this course the member should have the basic knowledge to start loading cartridges by himself for his rifle with some confidence.  The course also covers the basic techniques.  These have of course to be practiced to develop proficiency.  A manual that is suitable for future reference is provided.  The manual is available in English or Afrikaans.

No refreshments or meals are provided.

The cost of the course is R300 for Cape Hunt members and R350 for non-members per attendee.

Enrol for the course by sending an email to Jack at hcn@xsinet.co.za.

·         State clearly that it is enrolment for the course.

·          Include your initials, surname, Cape Hunt membership number and a contact number.

·         Please indicate whether you would prefer the manual in English or Afrikaans.

·         Kindly attach proof of payment of the course fee.

Payments can be made to Kaapjag Sentraal – Savings account – Standard Bank – Account no 654192693 – Branch code 050410. Use the code HL118 as reference.  Please do not make cash deposits without paying the transaction fee.

The enrolment fee is regrettably not refundable, except if the course is cancelled due to lack of interest or unforeseen circumstances.

Bring along a notebook and pen.

Kindly direct enquiries to Jack Nel on 083 544 5686.

We look forward to seeing you at the course.

Hunter’s greetings,

Management of Central Branch


  • -

SENTRAAL TAK / CENTRAL BRANCH /EERSTE KWARTAAL / FIRST QUARTER / 2018

Category : Uncategorized

SENTRAAL TAK 2018   PROGRAM – EERSTE KWARTAAL

CENTRAL BRANCH 2018 PROGRAMME – FIRST QUARTER

2018 DAG       KAAPJAG  ST  PROGRAM –   

 

KO NTAK

PERSOON 

SELNOMMER
27 Jan Saterdag GUNS & BOWS  CHASA  .22 Baanskiet,

Durbanville Skietklub  (DSK)

Anton de Bruyn 078 304 1107
3 Feb Saterdag CHASA  Prakties.  WCSU Bakkies Eksteen 083 301 9070
10 Feb Saterdag WILDMAN   “ Gong Challenge” , DSK Anton de Bruyn 078 304 1107
15 Feb Donderdag Lede Aand ,  Somchem  dryfmiddels Francois Rode 073 585 3970
17 Feb Saterdag Herlaai Kursus, (voldag kursus) Jack Nel 083 544 5686
19  Feb Maandag CHASA  Lesings, deel 1 Horst  Kettner 082 929 4658
  20  Feb Diinsdag CHASA  Lesings, deel  2 Horst  Kettner 082 929 4658
  24  Feb Saterdag GUNS & BOWS  CHASA Senterslag

Baanskiet, WCSU

Anton de Bruyn 078 304 1107
27  Feb Dinsdag CHASA  Teoretiese Toets Horst  Kettner 082 929 4658
1 Mar Donderdag Lede Aand  –  Skiet Opleiding Teoreties,

Alpha Hengelklub, Parow

Jack Nel 083 544 5686
      3 Mar Saterdag Skiet  Opleiding  Prakties,, DSK Henri du Toit 082 656 0020
  1 0 Mar      Saterdag Gesamentlike ST + DSK skiet, DSK Anton de Bruyn 078 304 1107
15 Mar Donderdag Lede Aand  – Algemene  Jaarvergadering,

Alpha Hengelklub, Parow

Francois Rode 073 585 3970
24 Mar Saterdag Haelgeweer Sporting, DSK Attie Pretorius 083 328 4317
24 Mar Saterdag Beginner Junior Kursus,  Sondagsfontein Horst  Kettner 082 929 4658

 


  • -

  • -

WITZENBERG TAK / VELDSKIET / 3 FEB 2018

Category : Uncategorized

Saterdag 3 FEBRUARIE 2018

KAAPJAG het die voorreg om die 12de

WITZENBERG VELDSKIET aan te bied :

Waar:

Lakenvlei Plaas buite Ceres. Ry op die R46 deur Ceres, na 11km draai regs na Bo- Swaarmoed pad (teerpad), volg pad vir 13km, Sodra jy bo-op die Swaarmoed Pas is, kyk vir Ribbok Park(gemeenskap saal met rugby veld) op jou linkerkant,registrasie sal hier plaasvind sowel as die onthaal. Nuwe skietbaan is op Lakenvlei Plaas

Tye:

Registrasie:  07h00 tot 09h00, by Ribbok Park gemeenskapsaal (volg rigting aanwysers) Kompetisie: Gong bane 07h00 tot +/- 15h00, Teikenbane 07h00 tot +/- 15h00

‘n 100-Meter inskietbaan sal by Boetie Beef skietbaan, 8 km buite Ceres oppad na veldskietbaan beskikbaar wees van 06h30 tot 08h45

Prysuitdeling: vanaf +/- 15h00

Inskrywings:

Inskrywings sluit Woensdag 31 Januarie 2018. Laat inskrywings sal tydens registrasie aanvaar word indien getalle dit toelaat, maar dit sal R50 ekstra kos.  `n Inskrywingsvorm is aangeheg, en is ook beskikbaar op die Kaapjag webwerf, www.kaapjag.co.za

Koste:

R280-00 per persoon vir Kaapjag en SAJSV lede,  R290,00 per persoon vir nie-lede.   R170-00  vir juniors. Fooie is nie terugbetaalbaar nie.  Middagete is ingesluit by inskrywing. Ekstra etes sal teen R60 beskikbaar wees.  Kontantkroeg beskikbaar.

Aantal skote:

30 vir die kompetisie, plus inskiet.

Geweer:

Enige senterslag jaggeweer, enige teleskoop, geen range finders.

Teikens:

Lewensgrootte  Bobbejaan-,  Vlakvark- en Jakkals papierteikens en drie 200 mm deursnit  “gong”  bane.  Dus, ses bane waarop vyf skote elk geskiet word.

Afstande:

Ongemerkte afstande,  50m  tot 350m.

Posisies:

Sit, staan of lê met rus wat voorsien word, soos voorgeskryf op elke baan.

Reëls:

Standaard reëls soos bepaal deur die SA Jaggeweerskietvereniging (SAJSV).  Die reëls sal by die  skietbaan beskikbaar wees, en is ook op die SAJSV se webwerf  www.sahuntingrifle.co.za.

Geen “rangefinders”, verkykers of windmeters word op die baan toegelaat nie.

Pryse:

Lucky draw tydens afsluiting en medaljes vir kategorie wenners.

HOOF PRYS LUCKY DRAW:  TWEE JAGGEWERE                      

Bring saam:

Lidmaatskapkaarte, geweer, geweersak, oormowwe, skietbril, patrone (genoeg vir kompetisie en inskiet), gazebo, stoel, hoed, sonbrandolie, bosluisweerder).

 NB: Genoeg drinkwater !!

Algemeen:

Hierdie kompetisie is oop vir alle skuts, maar slegs Kaapjag lede se punte tel tot die Kaapjag  Veldskiet ranglys en Veldskiet Skietspan. Die skiet tel ook 1 punt tot u toegewyde sportman status of 2 punte vir die SAJSV lede.

Navrae:

Jacques Visser, 082 699 3489 , DB Vermaak, 082 349 4015,

witzenberg@kaapjag.co.za   & hennie@sterkwater.co.za

Klik op die skakel hieronder vir die Inskrywingsvorm

INSKRYWINGSVORM / ENTRY FORM