Category Archives: Uncategorized

  • -

SENTRAAL / TAK / BRANCH / LEDEAAND / MEMBER EVENING / 19 / OKT / OCT / 2017

Category : Uncategorized

Geagte Kaapjag Sentraal Tak Lid,

Ons nooi u hartlik uit na die Sentraal Tak ledeaand.

Datum:

19 Oktober 2017

Plek:

Alpha Hengelklubhuis, Parow

Tyd:

18h30 vir 19h00 

Spreker

Hendrik van Rensburg – (Skrywer van “Accurate Chain”)

Koste:

R50.00 per person – ete ingesluit

Bespreking:

Francois Rode fprode@gmail.com

Hoop om almal daar te sien!

Vriendelike groete,

Sentraal Bestuur


  • -

OBALI / VELDSKIET / FIELD SHOOT / 4 NOV 2017

Category : Uncategorized

OBALI® 2017

Die Geleentheid

Die OBALI® Veldskiet Kompetisie vir mense oor 60 jaar oud word vanjaar op 4 November aangebied op die Silhoeët Baan by WCSU, Atlantis.

GPS koördinate 33°38’.03.15”S, 18°28’56.79”E

 

Sorg asseblief dat jy so teen 08h00 daar is.  Kom vroeër as jy jou geweer wil inskiet.  Ons wil graag teen 09h00 met die kompetisie begin.

Die Kompetisie

Deelnemers skiet op vier bane na verskillende teikens op verskillende afstande uit ‘n verskeidenheid posisies.  Die posisies is gebruikersvriendelik.  Vyf skote word op elke baan geskiet.

Die ouer mense neem in drie kategorieë teen mekaar deel, as volg:

·         60 tot 64 jaar oud: tollies.

·         65 tot 69 jaar oud: blou bulle.

·         70 jaar en ouer: dagha boys.

Ouderdomme is soos op die dag van die kompetisie.  Moenie kom as jy op 4 November nog nie 60 jaar oud is nie.  Spesiale reëlings sal vir dames  gemaak word.

Reëls

·         Skiet net vyf skote op elke baan.

·         Skiet uit die posisies wat voorsien word. Uitsonderings: as dit vir jou fisies onmoontlik is om

·         te staan en skiet, kan jy uit jou rolstoel skiet;

·         op die grond te sit en skiet, kan jy uit jou eie stoel skiet;

·         te lê en skiet, kan jy op jou eie stoel sit en oor jou eie rus skiet.

·         Skiet op jou eie teken.

·         Skiet met enige geweer, kaliber nie groter as 300 Win Mag,  en enige teleskoop.

·         Afstande is bekend.

·         Skiet veilig.

·         Geen alkohol word op die baan toegelaat terwyl die kompetisie aan die gang is nie.

·         Die baan beampte se beslissing is finaal.

Kuier

Dit gaan meer oor die kuier as die kompetisie.  Die enigste jonger mense op die baan is dié wat die kompetisie aanbied.

Braai geriewe word voorsien.  Bring jou eie stoel, eet- en drinkgoed en braai rooster.  Bring genoeg: dit kan lank aanhou.

Inskrywing

Vooraf inskrywing is noodsaaklik om reëlings te vergemaklik.  Inskrywings sluit 12h00 op Vrydag 3 November.

Skryf in deur ‘n epos of SMS te stuur na Jack by hcn@esinet.co.za, 083 544 5686.

·         Verskaf asseblief jou naam en van, ID nommer en kontak besonderhede.

·         Die inskrywingsfooi is R200.  Sit bewys van betaling by jou inskrywing.

·         Maak betalings aan  H C Nel, FNB takkode 202309, Lopende rekening nr. 50210016850 met verwysing OB 17 plus van en voorletters.

·         Sit bankkoste by as jy ‘n kontant inbetaling maak.

·         Laat weet my as jy verkies om kontant op die dag te betaal.

Navrae

Rig navrae aan Jack Nel, hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.

OBALI® 2017

The Event

The OBALI® Field Shooting Competition for people over 60 years of age is presented this year on 4 November on the Silhouette Range at WCSU, Atlantis.

GPS coordinates 33°38’.03.15”S, 18°28’56.79”E.

Please be there by 08h00. Get there earlier if you want to sight in your rifle.  We would like to start the competition by 09h00.

The Competition

Participants shoot on four ranges at different targets at different distances from a variety of shooting positions.  The positions are user friendly.  Five shots are fired on each range.

The older people compete against each other in three categories, as follows:

·         60 to 64 years old: tollies.

·         65 to 69 years old: blue bulls.

·         70 years and older: dagha boys.

Ages are on the day of the competition.  Do not attend if you are not yet 60 years old on the day.  Special arrangements will be made for ladies.

Rules

·         Fire only five shots on each range.

·         Shoot from the positions provided.  Exceptions:  If you are physically incapable of shooting

·         from the standing position, you may shoot from your wheelchair;

·         when sitting flat on the ground, you can shoot from your chair.

·         from the prone position, you can shoot from your chair over your own rest.

·         Shoot on your own target.

·         Shoot with any rifle, caliber not more than 300 Win Mag, and any telescope.

·         Distances to targets are known.

·         Shoot safely.

·         No alcohol is allowed on the range whilst the shoot is in progress.

·         The decision of the range official is final.

Function

This has more to do with the function afterwards than with the competition.  The only young people on the range are those involved in presenting the competition.

Braai facilities are provided.  Bring your own chair, food and drink and braai grid.  Bring enough: it can go on for a good while.

Entry

Prior entry is essential to facilitate arrangements.  Entries close 12h00 on 3 November.

Enter by sending and email or SMS to Jack at hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.

·         Please provide your name and surname, ID number and contact details.

·         The entry fee is R200.  Attach proof of payment to your entry.

·         Make payments to H C Nel, FNB branch code 202309, Current account no 50210016850 with reference OB 17 plus surname and initials.

·         Include bank charges of you make a cash payment.

·         Let me know if you would prefer to pay cash on the day.

Enquiries

Direct enquiries to Jack Nel, hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.


  • -

KAAPJAG WYNLAND TAK CHASA .22 (POSLIGA) RANDSLAG SKIETKOMPETISIE / 21 OKTOBER 2017

Category : Uncategorized

KAAPJAG WYNLAND TAK

CHASA .22 (POSLIGA) RANDSLAG SKIETKOMPETISIE

U word vriendelik uitgenooi om te kom deelneem aan die uiters gewilde LANGEBERG WINERIES .22 CHASA Baanskiet.

WAAR

Kaapjag Baan op Robertson

WANNEER

21 Oktober 2017

TYD

Vanaf 08h00

KOSTE

R50.00

Vir diegene wat nog nie die kompetisie geskiet het nie, u benodig 20 patrone en die skiet verloop as volg:

Vlakvark: 35m uit die vuis

Springbok: 70m oor ‘n boublok en sandsak of met ‘n Harris-tipe “bipod” wat aan jou geweer geheg is.

Rooibok:  40m sittende sonder enige kunsmatige rus

Gonge: 50m, 60m, 75m, 65m en 75m oor ‘n boublok en sandsak of met Harris-tipe “bipod” wat aan jou geweer geheg is.

Hierdie is ‘n ongelooflike lekker skiet. Om in te skryf skakel Andries by 082 783 6541 of andries@jaffes.co.za  Dit is belangrik om in te skryf sodat ons die getalle voor die tyd het.

Dit is Wynland se laaste aktiwiteit vir 2016. Kom neem deel asseblief.

~ ~ ~

CAPE HUNT WINELANDS BRANCH

CHASA .22 RIM FIRE RANGE SHOOT

Join us for the LANGEBERG WINERIES .22 CHASA RIM FIRE RANGE SHOOT

WHERE

Cape Hunt range at Robertson

WHEN

21 October 2017

TIME

From 08h00

COST

R50.00

For those that have not participated in this shoot before, you require 20 rounds of ammunition and the following targets apply:

Warthog: 35m standing

Springbuck: 70m prone over building block and sand bag or with a Harris-type bipod attached to your rifle

Impala: 40m sitting without any artificial rest

Gongs: 50m, 60m, 75m, 65m, and 75m prone over building block and sand bag or with a Harris-type bipod attached to your rifle

This is a very rewarding shoot. To enter please phone Andries at 082 783 6541 or andries@jaffes.co.za  It is important to enter beforehand as we require the numbers.

This is our last activity for the year. Come join in the fun!


  • -

CHASA NRA ACTION PISTOL CHAMPIONSHIP 2017 / 25 NOV 2017

Category : Uncategorized

Notice is hereby given of the:

CHASA NRA ACTION PISTOL

CHAMPIONSHIP 2017

approved and sanctioned by

The National Rifle Association USA

and presented by:

The Gauteng Hunters Federation

 This event will take place on 25 November 2017 on the VRYSTAAT JAGTERS RANGE, BLOEMFONTEIN

 The event is open to all members of CAPE HUNT.

 For more information please click on the link below:

CHASA NRA ACTION PISTOL MATCH SUMMARY

To enter please submit your entry form before 5th November 2017. (Please click on the link below to access entry form)

CHASA NRA ACTION PISTOL ENTRY FORM

Please inform Heinrich Aylward at HAylward@wesbank.co.za of your intentions should you consider attending the event.


  • -

196/2017 BONTEBOK E-NUUS / E-NEWS / KAAPJAG / BOESMANLAND TAK / VALPLAAT SKIET / 4 NOV 2017

Category : Uncategorized

BOESMANLAND JAG (‘N TAK VAN KAAPJAG) VALPLAAT SKIET                  3 GEWERE TE WEN

Jy skiet met 1 (een) geweer maar daar is 3 gewere te wen!

Inligting as volg:

Wanneer: Saterdag 4 November 2017

 Pryse: 3 Gewere te wen . Al 3 gewere is op ’n lucky draw.                                                                           Die gewere is Howa 6.5 x 55, Howa 30-06, Howa6.5 creedmoor

Ons het vanjaar ’n ope afdeling en standaard afdeling  

Standaard afdeling : Is gewere wie se loop nie langer as 26 duim is en dikker as 22 MM is nie

En die scope word op 12 vergroting vas geplak . Die gewere word die oggend voor die skiet geïnspekteer en ’n sticker op geplak . Geen muzzle brakes in standaard klas

Standaard klas begin op 200

Ope klas: Is alle gewere wat nie in die standaard klas val nie en persone wat met groter vergrotings wil skiet Muzzle brakes word hier toe gelaat

Ope klas begin op 400

Standaard klas en Ope klas se wenners wen elk ’n R2000 se koop bewys by Wildman

Waar: Calvinia, Ramskop skietbaan.

Aanwysings: 4km uit Calvinia op die R355 Ceres pad. Uit rigting Nieuwoudtville net voor Calvinia draai regs by die Ceres bord en +- 2km op die grondpad draai jy links af. Die baan sit letterlik teenaan die R355 pad. 31°30’23.66″S  19°44’24

Tye: Registrasie begin die oggend om 06:00 (100m inskietbaan beskikbaar en oop vanaf 06:30). ‘n Maksimum van 100 skuts kan aanvaar word, skryf asb vroeg in om teleurstelling te voorkom.  Sluitingsdatum vir inskrywings is 1ste November 2017 om 17:00 die middag.

Kostes: R280 per skut (sluit ete in), R100 per assuransie ( maksimum van 4 per skut), R80 vir addisionele etes. Assuransie – ‘n Assuransie tel vir 1 plaat, maw jy kan op enige stadium n assuransie indien vir n plaat wat jy mis geskiet het en sal dus tel as n volwaardige raakskoot. Dit tel ook as n addisionele lucky draw inskrywing.

Geweer: Enige senterslag, enige vergroting teleskoop. Bring  ‘n minimum van 20 patrone saam. Jou geweer, geweer lisensie, geweersak, hoed, sonbrandmiddel, stoel, water, oor beskerming, matjie om op te lê en geld vir ‘n kontant kroeg na die tyd.

Teikens: Valplate, 300mm x 300mm (Geen gongs, geen diere teikens, geen onbekende afstande).

Posisie: Dooierus oor ‘n sementblok met ‘n matjie oor. OF Harris tipe bipod. Geen bench rest bipods nie.  Net jou hand as rus agter.

Wyse waarop die skiet gaan plaasvind: Kwalifiserende rondte – standaard klas  skuts skiet 3 valplate per afstand 200m, 300m, 400m en 500m.  Na almal die 4 afstande geskiet het vat ons die top skuts wat almal hulle plate omgeskiet het, met assuransie of sonder. Hulle vorder na die uitklop rondte. Uitklop rondte – 3 valplate per afstand. Begin by 600m en vorder na 700, 800 en 900m(maks). As al 3 plate om is gaan jy deur na die volgende

afstand, indien nie val jy uit. Ope klas begin op 400 tot jy uitval. Last man standing wen!  NB – n Plaat wat omgeslaan het tel as n raakskoot as hy dwars staan, is dit mis. Finale ranglys dispuut sal deur n 300m, 1 skoot, naaste aan die bull sudden death uitgestryk word.   Geen windmeters.

Lucky draw: Die inskrywings kaartjie en assuransie kaartjies word almal in ‘n boks gegooi vir die “lucky draw” die drie gewere wat te wen is. Met ander woorde as jy inskryf en 4 assuransies koop het jy 5 kaartjies in die boks vir 3 trekkings met ‘n geweer elk te wen.   As jy een geweer gewen het val jy uit by die ander trekkings vir die ander gewere. Om te kwalifiseer vir die lucky draw MOET jy teenwoordig wees by die trekking wat na afloop van die skiet sal plaasvind.

Bankbesonderhede

Standard Bank, Spaar Rekening

Rek naam: Calvinia Boesmanlandjag

Tak kode: 050 006

Rek nommer: 180049291

Gebruik asb 3G + U naam as verwysing.  Indien U vir 2 of meer mense op eenslag betaal, kontak asb Maretha en bevestig dat sy weet watter betaling is vir hoeveel mense en hulle besonderhede.  Ingevulde vrywaringsvorm is noodsaaklik

Kontakpersone

Johann Strauss – 083 231 1872 / 027 341 2162 – platberg@hantam.co.za

Maretha Thiart – 027 341 1022 – calvinia@vredmotorgroep.co.za

HJ Visagie – 082 784 6155 / 027 341 1424 – hjvisagie@supaquick.co.za