OBALI / VELDSKIET / FIELD SHOOT / 4 NOV 2017

  • -

OBALI / VELDSKIET / FIELD SHOOT / 4 NOV 2017

Category : Uncategorized

OBALI® 2017

Die Geleentheid

Die OBALI® Veldskiet Kompetisie vir mense oor 60 jaar oud word vanjaar op 4 November aangebied op die Silhoeët Baan by WCSU, Atlantis.

GPS koördinate 33°38’.03.15”S, 18°28’56.79”E

 

Sorg asseblief dat jy so teen 08h00 daar is.  Kom vroeër as jy jou geweer wil inskiet.  Ons wil graag teen 09h00 met die kompetisie begin.

Die Kompetisie

Deelnemers skiet op vier bane na verskillende teikens op verskillende afstande uit ‘n verskeidenheid posisies.  Die posisies is gebruikersvriendelik.  Vyf skote word op elke baan geskiet.

Die ouer mense neem in drie kategorieë teen mekaar deel, as volg:

·         60 tot 64 jaar oud: tollies.

·         65 tot 69 jaar oud: blou bulle.

·         70 jaar en ouer: dagha boys.

Ouderdomme is soos op die dag van die kompetisie.  Moenie kom as jy op 4 November nog nie 60 jaar oud is nie.  Spesiale reëlings sal vir dames  gemaak word.

Reëls

·         Skiet net vyf skote op elke baan.

·         Skiet uit die posisies wat voorsien word. Uitsonderings: as dit vir jou fisies onmoontlik is om

·         te staan en skiet, kan jy uit jou rolstoel skiet;

·         op die grond te sit en skiet, kan jy uit jou eie stoel skiet;

·         te lê en skiet, kan jy op jou eie stoel sit en oor jou eie rus skiet.

·         Skiet op jou eie teken.

·         Skiet met enige geweer, kaliber nie groter as 300 Win Mag,  en enige teleskoop.

·         Afstande is bekend.

·         Skiet veilig.

·         Geen alkohol word op die baan toegelaat terwyl die kompetisie aan die gang is nie.

·         Die baan beampte se beslissing is finaal.

Kuier

Dit gaan meer oor die kuier as die kompetisie.  Die enigste jonger mense op die baan is dié wat die kompetisie aanbied.

Braai geriewe word voorsien.  Bring jou eie stoel, eet- en drinkgoed en braai rooster.  Bring genoeg: dit kan lank aanhou.

Inskrywing

Vooraf inskrywing is noodsaaklik om reëlings te vergemaklik.  Inskrywings sluit 12h00 op Vrydag 3 November.

Skryf in deur ‘n epos of SMS te stuur na Jack by hcn@esinet.co.za, 083 544 5686.

·         Verskaf asseblief jou naam en van, ID nommer en kontak besonderhede.

·         Die inskrywingsfooi is R200.  Sit bewys van betaling by jou inskrywing.

·         Maak betalings aan  H C Nel, FNB takkode 202309, Lopende rekening nr. 50210016850 met verwysing OB 17 plus van en voorletters.

·         Sit bankkoste by as jy ‘n kontant inbetaling maak.

·         Laat weet my as jy verkies om kontant op die dag te betaal.

Navrae

Rig navrae aan Jack Nel, hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.

OBALI® 2017

The Event

The OBALI® Field Shooting Competition for people over 60 years of age is presented this year on 4 November on the Silhouette Range at WCSU, Atlantis.

GPS coordinates 33°38’.03.15”S, 18°28’56.79”E.

Please be there by 08h00. Get there earlier if you want to sight in your rifle.  We would like to start the competition by 09h00.

The Competition

Participants shoot on four ranges at different targets at different distances from a variety of shooting positions.  The positions are user friendly.  Five shots are fired on each range.

The older people compete against each other in three categories, as follows:

·         60 to 64 years old: tollies.

·         65 to 69 years old: blue bulls.

·         70 years and older: dagha boys.

Ages are on the day of the competition.  Do not attend if you are not yet 60 years old on the day.  Special arrangements will be made for ladies.

Rules

·         Fire only five shots on each range.

·         Shoot from the positions provided.  Exceptions:  If you are physically incapable of shooting

·         from the standing position, you may shoot from your wheelchair;

·         when sitting flat on the ground, you can shoot from your chair.

·         from the prone position, you can shoot from your chair over your own rest.

·         Shoot on your own target.

·         Shoot with any rifle, caliber not more than 300 Win Mag, and any telescope.

·         Distances to targets are known.

·         Shoot safely.

·         No alcohol is allowed on the range whilst the shoot is in progress.

·         The decision of the range official is final.

Function

This has more to do with the function afterwards than with the competition.  The only young people on the range are those involved in presenting the competition.

Braai facilities are provided.  Bring your own chair, food and drink and braai grid.  Bring enough: it can go on for a good while.

Entry

Prior entry is essential to facilitate arrangements.  Entries close 12h00 on 3 November.

Enter by sending and email or SMS to Jack at hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.

·         Please provide your name and surname, ID number and contact details.

·         The entry fee is R200.  Attach proof of payment to your entry.

·         Make payments to H C Nel, FNB branch code 202309, Current account no 50210016850 with reference OB 17 plus surname and initials.

·         Include bank charges of you make a cash payment.

·         Let me know if you would prefer to pay cash on the day.

Enquiries

Direct enquiries to Jack Nel, hcn@xsinet.co.za, 083 544 5686.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.