EVENT POSTPONED DUE TO COVID / BOESMANLAND / TAK / BRANCH / GUNS & BOWS / KAAPJAG / INTERTAKSKIET / INTER BRANCH SHOOT / 27 MAR 2021

EVENT POSTPONED DUE TO COVID / BOESMANLAND / TAK / BRANCH / GUNS & BOWS / KAAPJAG / INTERTAKSKIET / INTER BRANCH SHOOT / 27 MAR 2021

Category : Uncategorized

GUNS & BOWS / KAAPJAG INTERTAKSKIET

27 MAART 2021

U word vriendelik uitgenooi na die

2021 GUNS & BOWS / KAAPJAG INTERTAKSKIET van 2021

op 27 Maart 2021 te RAMSKOP SKIETBAAN naby Calvinia.

BoesmanlandJag Tak is u gasheer vir die dag en beloof ‘n

spoggeleentheid!

ALGEMEEN

 • CHASA Senterslag Sportskiet Reëls Weergawe 2.2 – September 2019 geld. Klik op die skakel hiernaas om die reëls te sien: CHASA Baanskiet Reëls

200m Springbok: lêhouding oor ‘n boublok of Harris-tipe bipod. 100m Rooibok: sit houding sonder ondersteuning (loop bo 40cm). 35m Vlakvark: vryhand staan.

Ghongbaan 150 – 200m: lêhouding oor ‘n boublok of Harris-tipe bipod.

 • Kategorieë: Seniors (60+), Mans (19 – 59), Dames (19+), Juniors (onder 19) in beide Ope- en Standaard-klas.
 • Vooraf inskrywings is krities. Inskrywing en voorligting/verwelkoming by Skietbaan. Beperkte inskiet spasie beskikbaar maar ons doen ‘n beroep op alle skuts om voorbereid vir die skiet op te daag.
 • Spanne word in volgorde van inskrywing by bane ingedeel en beweeg in volgorde deur die bane. Individuele inskrywings sal in groepe van 4 ingedeel word ten einde ordelike vloei van die skiet te verseker. ‘n Trekking die oggend sal bepaal watter indeling begin eerste op watter baan.
 • Na die skiet beweeg ons na die Klubhuis, Ramskop Skietbaan, vir die funksie en prysuitdeling.

DEELNAME

 • Die byeenkoms is slegs vir Kaapjag lede, aangesien dit een van die min geleenthede is waar ons lede oor tak-grense met mekaar kan skakel.
 • Spanne sal ‘n spesifieke tak verteenwoordig en bestaan uit vier lede uit die betrokke tak, wat ingeskryf word deur die takvoorsitter. Indien u in aanmerking wil kom om u tak in ‘n span te verteenwoordig, kontak asb u takvoorsitter. Indien ‘n skut in ‘n ander tak se span deelneem word skriftelike toestemming van sy/haar tak vereis.
 • ‘n Subsidie word deur Kaapjag aan takke betaal wat een of meer spanne inskryf.

WANNEER

Saterdag 27 Maart 2021

WAAR

Ramskop Skietbaan, 6.2km buite Calvinia op die R355.  Sien aanwysings heelonder.

TYE

Kompetisie begin stiptelik 09h00. Inskrywings vanaf 07h00. Inskiet 07h45 tot 08h30 nadat u inskrywing bevestig is.

INSKRYWING

Sien aangehegde inskrywingsvorm.

PRYSE/MEDALES

Groot pryse te wen aan individuele en spandeelnemers in beide ope- en standaard klasse.

KOSTES

Vroeë inskrywings : R300 per skut, ete ingesluit, juniors R150, addisionele ete-kaartjie R180 . Vroeë inskrywings sluit Maandag 22 Maart 2021, daarna is alle inskrywings R350pp.

AANTAL SKOTE

20 vir die kompetisie.

REËLS

Sien die skakel na CHASA Sportskiet Reëls hierbo Geen trompremme (muzzle brakes).

BRING SAAM

Vriende, familie, vrouens en kinders, stoel, geweer, geweersak, “empty chamber flag”, oormowwe, hoed, sonskerm en insekweerder.

NAVRAE

Maretha Thiart, 082 326 3320, calvinia@vredmotorgroep.co.za; of

Anthony Swift, 082 821 0140, anthonylouisswift@gmail.com

GUNS & BOWS / KAAPJAG INTER BRANCH SHOOT

27 MARCH 2021

You are cordially invited to participate in the

2021 GUNS & BOWS / KAAPJAG INTER BRANCH SHOOT

on 27 MARCH 2021 at Ramskop Shooting Range near Calvinia.

BoesmanlandJag Branch will be our host for this prestigious

event!

GENERAL

 • CHASA Centre Fire Range Shoot Rules Version 2.2 – September 2019 will apply. Click on the link to view the rules: CHASA Range Shoot Rules . 200m Springbuck: prone over a block or with a Harris-type bipod.

100m Impala: sitting without rest (muzzle above 40cm). 35m Warthog: standing.

Gong range 150-200m: prone over block or with a Harris-type bipod.

 • Categories: Seniors (60+), Men (19 – 59), Ladies (19+), Juniors (under 19) in both Open- and Standard-classes
 • Pre-entries essential. Entries and instructions/welcoming at the shooting range. Limited sighting-in facilities available – please try to sight your rifle before the event.
 • Teams will be entered according to the sequence of entry and will move through the ranges in that order. Individual entries will also move through the ranges in groups of four participants. A draw to determine the range on which to start, will be done before the shoot.
 • The prizegiving and function will take place at the Club House, Ramskop Shooting Range.

PARTICIPATION

 • This event is for Cape Hunt members only. It is one of the few events where members can socialize and shoot together across branch boundaries.
 • Teams will represent a particular branch and consist of 4 shooters. These teams will be entered by the branch chairman. To be considered for a place in one of your branch teams, please liaise with your branch chairman. You will only be permitted to participate in another branch’s team, with the permission of your branch chairman.
 • A subsidy will be paid by Kaapjag to branches entering one or more teams.

WHEN

Saturday 27 March 2021

WHERE

Ramskop Shooting Range, 6.2km outside of Calvinia on the R355.  See directions below.

TIMING

Competition starts at 09h00 sharp. Entries from 07h00. Sighting-in from 07h45 to 08h30 – after your entry has been confirmed.

ENTRIES

Please see attached entry form.

PRIZES / MEDALS

Grand prizes to be won by both team- and individual shooters in the open- and standard classes.

ENTRY FEES

Early Bird entries : R300 per shooter, meal included, juniors R150, additional meal tickets R180 . Early Bird entries close on Monday 22 March 2021, after which all entries will be R350pp.

NUMBER OF SHOTS

20 for the competition.

RULES

See the CHASA Sport Shooting Rules above. No muzzle brakes.

BRING ALONG

Friends, family and kids. Chair rifle in rifle bag, chamber flag, hearing protection , hat, sun screen and insect repellant.

ENQUIRIES

Maretha Thiart, 082 326 3320, calvinia@vredmotorgroep.co.za; or

Anthony Swift, 082 821 0140, anthonylouisswift@gmail.com

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.