Author Archives: Mimi Reyneke

068/2021/KAAPJAG / CAPE HUNT / BONTEBOK E-NUUS / E-NEWS / KOMMENTAAR: DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS / COMMENTS: THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Category : Uncategorized

BELANGRIKE KENNISGEWING

IMPORTANT NOTICE

KOMMENTAAR: DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS
COMMENTS: THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Beste KAAPJAG Lid

U sal teen hierdie tyd reeds deeglik bewus wees van die voorgestelde wysigings aan die Vuurwapenwet. Hierdie voorgestelde wysigings bedreig nie net ons veiligheid nie, maar ook ons as jagters en sportskuts se vermoë om ons belangstelling uit te leef. Tensy hierdie wysigingswet gestuit kan word, sal die inpak daarvan die op voortbestaan van die vuurwapen industrie in Suid-Afrika, noemenswaardig wees.

Ons het nou die geleentheid om kommentaar te lewer op hierdie voorgestelde wysigings. Al wat ons nou kan doen, is om ons ten sterkste daarteen uit te spreek en ook die algemene publiek aan te moedig om ons hierin te ondersteun.

Deur op hierdie skakel te klik, sal u ‘n konsep kan aflaai wat u kan gebruik as riglyn vir u eie kommentaar. Verpersoonlik gerus die dokument en voeg by of verwyder dele indien u sou verkies. Stuur dan u kommentaar aan comments.fcabill@csp.gov.za . U sal ‘n bevestiging van ontvangs terugkry.

KONSEP KOMMENTAAR OP DIE WYSIGINGSWET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS

Baie dankie

Navrae: Matt Relihan info@kaapjag.co.za

~  ~  ~  ~  ~

Dear Cape Hunt Member

You will by now be aware of the proposed amendments to the Firearms Control Act. These   amendments will not only threaten our safety, but also impact our ability to live out our interest in hunting and sport shooting. Unless these proposed amendments are stopped, it will have a dire effect on the continued existence of the firearms industry of South Africa.

We now have the opportunity to comment on the proposed amendments in the strongest possible terms. This is all that can be done at the moment, besides perhaps convincing the general public to also support us in this.

By clicking on the link below, you will be able to download a draft document of comments. Please personalise and alter it, should you prefer. Send you personalised comments to  comments.fcabill@csp.gov.za . You should receive a confirmation of receipt.

DRAFT COMMENTS TO THE FIREARMS CONTROL AMENDMENT BILL

Thank you

Enquiries: Matt Relihan info@kaapjag.co.za

 

 KAAPJAG/GUNS N BOWS / INTERTAK SKIET / CAPE HUNT/GUNS N BOWS / INTER BRANCH SHOOT /

Category : Uncategorized

U word vriendelik uitgenooi na die GUNS & BOWS / KAAPJAG INTERTAKSKIET van 2021 op 03 Julie 2021 te RAMSKOP SKIETBAAN naby Calvinia. BoesmanlandJag Tak (‘n Tak van Kaapjag) is u gasheer vir die dag en beloof ‘n spoggeleentheid!

Algemeen:

 • CHASA Senterslag Sportskiet Reëls Weergawe 2.2 – September 2019 geld. Klik op die skakel hiernaas om die reëls te sien: CHASA Baanskiet Reëls

200m Springbok: lêhouding oor ‘n boublok of Harris-tipe bipod.

100m Rooibok: sit houding sonder ondersteuning (loop bo 40cm).

35m Vlakvark: vryhand staan.

Ghongbaan 150 – 200m: lêhouding oor ‘n boublok of Harris-tipe bipod.

 • Kategorieë: Seniors (60+), Mans (19 – 59), Dames (19+), Juniors (onder 19) in beide Ope- en Standaard-klas.
 • Vooraf inskrywings is krities. Inskrywing en voorligting/verwelkoming by Skietbaan.  Beperkte inskiet spasie beskikbaar maar ons doen ‘n beroep op alle skuts om voorbereid vir die skiet op te daag.
 • Spanne word in volgorde van inskrywing by bane ingedeel en beweeg in volgorde deur die bane.  Individuele inskrywings sal in groepe van 4 ingedeel word ten einde ordelike vloei van die skiet te verseker. ‘n Trekking die oggend sal bepaal watter indeling begin eerste op watter baan.
 • Na die skiet beweeg ons na die Klubhuis, Ramskop Skietbaan, vir die funksie en prysuitdeling.

Deelname: 

 • Die byeenkoms is slegs vir  Kaapjag lede, aangesien dit een van die min geleenthede is waar ons lede oor tak-grense met mekaar kan skakel.
 • Spanne sal ‘n spesifieke tak verteenwoordig en bestaan uit vier lede uit die betrokke tak, wat ingeskryf word deur die takvoorsitter. Indien u in aanmerking wil kom om u tak in ‘n span te verteenwoordig, kontak asb u takvoorsitter. Indien ‘n skut in ‘n ander tak se span deelneem word skriftelike toestemming van sy/haar tak vereis.
 • ‘n Subsidie word deur Kaapjag aan takke betaal word wat een of meer spanne inskryf.

Wanneer:

Saterdag 03 Julie 2021

Waar:

Ramskop Skietbaan, 6.2km buite Calvinia op die R355. (Klik op foto heelonder vir aanwysings)

Tye:

Kompetisie begin stiptelik 09h00. Inskrywings vanaf 07h00.  Inskiet 07h45 tot 08h30 nadat u inskrywing bevestig is.

Inskrywing:

Inskrywingsvorm hieronder aangeheg.

Pryse/medaljes: Groot pryse te wen aan individuele en spandeelnemers in beide ope- en standaard klasse.

Kostes:

Vroeë inskrywings : R250 per skut, ete ingesluit, juniors R150, addisionele ete-kaartjie R120 . Vroeë inskrywings sluit Maandag 28 Junie 2021, daarna is alle inskrywings R300pp.

Aantal skote:

20 vir die kompetisie.

Reëls:

Sien die skakel na CHASA Sportskiet Reëls hierbo
Geen trompremme (muzzle brakes).

Bring saam:

Vriende, familie, vrouens en kinders, stoel, geweer, geweersak, “empty chamber flag”, oormowwe, hoed, sonskerm en insekweerder.

Navrae:

Maretha Thiart, 082 326 3320, calvinia@vredmotorgroep.co.za; of
Anthony Swift, 082 821 0140, anthonylouisswift@gmail.com

You are cordially invited to participate in the 2021
GUNS & BOWS / KAAPJAG INTER BRANCH SHOOT on 03 JULY 2021 at Ramskop Shooting Range near Calvinia. BoesmanlandJag Branch (A branch of Cape Hunt) will be our host for this prestigious event!

General:    

 • CHASA Centre Fire Range Shoot Rules Version 2.2 – September 2019 will apply. Click on the link to view the rules: CHASA Range Shoot Rules .

200m Springbuck: prone over a block or with a Harris-type bipod.

100m Impala: sitting without rest (muzzle above 40cm).

35m Warthog: standing.

Gong range 150-200m: prone over block or with a Harris-type bipod.

 • Categories: Seniors (60+), Men (19 – 59), Ladies (19+), Juniors (under 19) in both Open- and Standard-classes
 • Pre-entries essential. Entries and instructions/welcoming at the shooting range.  Limited sighting-in facilities available – please try to sight your rifle before the event.
 • Teams will be entered according to the sequence of entry and will move through the ranges in that order.  Individual entries will also move through the ranges in groups of four participants. A draw to determine the range on which to start, will be done before the shoot.
 • The prizegiving and function will take place at the Club House, Ramskop Shooting Range.

Participation:      

 • This event is for Cape Hunt members only. It is one of the few events where members can socialize and shoot together across branch boundaries.
 • Teams will represent a particular branch and consist of 4 shooters. These teams will be entered by the branch chairman. To be considered for a place in one of your branch teams, please liaise with your branch chairman. You will only be permitted to participate in another branch’s team, with the permission of your branch chairman.
 • A subsidy will be paid by Kaapjag to branches entering one or more teams.

When:        

Saturday 03 July 2021

Where:

Ramskop Shooting Range, 6.2km outside of Calvinia on the R355. Click on picture at the bottom of the page for directions.

Timing:

Competition starts at 09h00 sharp. Entries from 07h00.  Sighting-in from 07h45 to 08h30 – after your entry has been confirmed.

Entries:

Entry forms attached below.

Prizes/medals:     Grand prizes to be won by both team- and individual shooters in the open- and standard classes.

Entry Fees:

Early Bird entries : R250 per shooter, meal included, juniors R150, additional meal tickets R120 . Early Bird entries close on Monday 28 June 2021, after which all entries will be R300pp.

Number of shots:

20 for the competition.

Rules:

See the CHASA Sport Shooting Rules above.
No muzzle brakes.

Bring along: :

Friends, family and kids. Chair rifle in rifle bag, chamber flag, hearing protection , hat, sun screen and insect repellant.

Enquiries:

Maretha Thiart, 082 326 3320, calvinia@vredmotorgroep.co.za; or
Anthony Swift, 082 821 0140, anthonylouisswift@gmail.com